รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบซ่อม/สัมฤทธิบัตร 109 ออนไลน์อย่างไม่เป็นทางการ (สามารถยกเลิกได้ตามเวลาที่กำหนด)

   ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดวันสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2562 และการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร 109 (622) ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 โดยใช้การสอบออนไลน์เป็นหลัก ...........

 

แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบ ทำให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่กำหนดได้ ...........

 

แจ้งกำหนดการสอบซ่อมภาค 1/2562 และสอบโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น 109

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบ ทำให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่กำหนดได...........

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ และ การรักษาสถานภาพนักศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับต่ำกว่าปริญญา เป็นกรณีพิเศษ

   ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ และ การรักษาสถานภาพนักศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล...........

 

กำหนดการสอบซ่อม 1/62/โครงการสัมฤทธิบัตร 109/สอบกลางภาค 2/62 ใหม่

   มหาวิทยาลัยฯ ของแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบซ่อมภาคการศึกษา 1/2562 และการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 109 (หรือรหัสรุ่น 622) และการสอบกลางภาคภาคการศึกษา...........

 

ลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2562

   ดูรายละเอียดลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2562  ลักษณะข้อสอบซ่อมคลิกได้ที่นี่.pdf

 

ลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (แผน ก2 ก3)

   ดูรายละเอียดลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (แผน ก2  ก3)  ลักษณะข้อสอบกลางภาคคลิกได้ที่นี่.pdf

 

ลักษณะของข้อสอบในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2562 (แผน ก2)

   ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2562 (แผน ก2) คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้ง...........

ข่าวสารงานทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
12%
การสำเร็จการศึกษา