คำชี้แจงการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษ/2564

   นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษ/2564 สามารถดูรายละเอียดและคำชี้แจงได้ที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโป...........

 

ระเบียบว่าด้วยการสอบสนามและการสอบออนไลน์ฉบับแก้ไข

   มหาวิทยาลัยแก้ไขปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบที่สนามสอบและการสอบออนไลน์ใหม่ โดยมีเนื้อหาหลักๆในเรื่องการยืนยันตัวตนที่นักศึกษาสามารถนำโมบายแอปพลิเค...........

 

ลักษณะข้อสอบการสอบปลายภาค 2/2564 (ก1 และ ก2)

   ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแ...........

 

ลักษณะข้อสอบการสอบกลางภาค 2/2564

   ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแ...........

 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ Take Home Exam ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรีภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

   ด้วยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตร...........

 

แจ้งความประสงค์การสอบออนไลน์ ภาค2/2564

   นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบออนไลน์ในการสอบปลายภาค 2/2564 และโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 118 (รหัสรุ่น 643) โปรดรับทราบเงื่อนไขในการสอบออนไลน์ดังนี้ 1. ต้อง...........

 

ลักษณะข้อสอบการสอบปลายภาค 1/2564

   ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2564 (ก1 และ ก2)  คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ไ...........

 

ลักษณะข้อสอบการสอบกลางภาค 1/2564

   ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาคการศึกษา 1/2564 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกด...........

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ