ลักษณะข้อสอบการสอบปลายภาค 1/2564

   ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2564 (ก1 และ ก2)  คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ไ...........

 

ลักษณะข้อสอบการสอบกลางภาค 1/2564

   ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาคการศึกษา 1/2564 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกด...........

 

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค 1/2564 และกำหนดวันสอบซ่อมภาค 1/2563 และสอบสัมฤทธิบัตรรุ่น 113

   มหาวิทยาลัยฯเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบกลางภาคภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน แผน ก2 จากวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 15-16...........

 

ลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อมภาค 2/2563 และภาคพิเศษ2563

   ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อมภาคการศึกษา 2/2563 และภาคการศึกษาพิเศษ 2563คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม...........

 

เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบภาค 2/2563 สอบซ่อม 2/2563 ภาคพิเศษ 2563 สัมฤทธิบัตรรุ่น 114-116

   เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับ...........

 

ประกาศกำหนดวันสอบและวิธีการสอบของมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ฉบับที่ 4

   ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การกำหนดวันสอบและวิธีการสอบของมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโคร...........

 

มหาวิทยาลัยขยายเวลาการเลือกรูปแบบการสอบปลายภาค 2/2563 (และโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 114)

   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ทำให้ภาครัฐออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยเน้นการเว้นระยะห่างและไม่ให้ร...........

 

ลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค 2/2563

   ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาคการศึกษา 2/2563 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกด...........

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ