ขอเชิญนักศึกษาแสดงความจำนงเลือกรูปแบบการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 113 (รหัสรุ่น 632) และการสอบซ่อมภาค 1/2563

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศเลื่อนการสอบซ่อมภาค 1/2563 ระดับปริญญาตรีและการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 113 (รหัสรุ่น 632) เป็นวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 โดยจะมีการจัดสอบออนไลน์ควบคู่กับการจัดการสอบที่สนามสอบ ดังนั้น เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้นักศึกษาแสดงความจำนงในการเลือกรูปแบบการสอบตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เมื่อพ้นกำหนด หรือนักศึกษา/ผู้เรียนไม่แสดงความจำนง มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ที่สนามสอบ

หมายเหตุ:
1) นักศึกษาที่จะแสดงความจำนงในการเลือกรูปแบบการสอบจะต้องลงทะเบียนเรียนภาค 1/2563 หรือต้องสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 113 (รหัสรุ่น 632) และมีข้อมูลการลงทะเบียนอยู่ในระบบแล้วเท่านั้น
2) นักศึกษาที่มี 2 สถานภาพคือเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรให้เลือกรูปแบบการสอบแบบเดียวกันทั้ง 2 สถานะ ทั้งนี้ เมื่อเลือกรูปแบบการสอบแบบใดแล้ว ทุกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะมีรูปแบบการสอบแบบเดียวกัน
3) นักศึกษาลักษณะพิเศษที่สอบห้องสอบชั้นล่างหรือห้องปฐมพยาบาล ก่อนเลือกรูปแบบการสอบ โปรดติดต่อฝ่ายจัดสอบที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0-2504-7257
4) นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ โปรดคลิกอ่านรายละเอียดที่นี่ก่อนเลือกรูปแบบการสอบ

**กรณี ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบที่เลือกไว้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยกรอกเลขประจำตัวลงในแบบฟอร์มอีกครั้งเพื่อแก้ไขความต้องการได้ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

เลือกรูปแบบการสอบ คลิกที่นี่

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ