ประกาศเลื่อนการสอบปลายภาค 1/2563 และสัมฤทธิบัตรรุ่น 112 รหัสรุ่น 631

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างกว้างขวาง มสธ.ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษา และประชาชน จึงขอเลื่อนการสอบปลายภาค 1/2563 และการสอบโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น 112 รหัสรุ่น 631 ที่จะสอบวันที่ 17-18 เมษายน 2564 ออกไปก่อน และจะประกาศกำหนดการสอบใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ