ขอวุฒิอนุปริญญา

สวัสดีคะ คือหนูอยากทราบว่า สาขาที่หนูเรียนอยุ่ สามารถขอวุฒิอนุปริญญาได้ไหมคะ

เรียน   คุณอานีตา

          1.นักศึกษาที่จะขอรับอนุปริญญา ในสาขาวิชาที่ไม่มีหลักสูตรอนุปริญญาโดยเฉพาะจะต้องสอบได้ ชุดวิชาบังคับไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรีที่จะขอรับอนุปริญญา (หมายถึงสามในสี่ของชุดวิชาทั้ง 3 หมวดรวมกันคือ หมวดวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาแกน หรือหมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเฉพาะ โดยไม่รวมชุดวิชาเลือกเสรี)

       2.ผู้มีสิทธิขอรับอนุปริญญาหากมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามข้อ 1และมหาวิทยาลัยได้อนุมัติอนุปริญญาให้แล้วจะไม่มีสิทธิศึกษาต่อเพื่อขอรับปริญญาในหลักสูตรที่ศึกษานั้นอีกครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา