การถอนรายวิชาที่ลงผิด

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ได้ลงทะเบียนวิชาไทยศึกษา รหัสวิชา 10151 ซึ่งเป็นวิชาที่เคยลงทะเบียนไปแล้วในภาคเรียน ที่ 2/61 (และได้ลงทะเบียนสอบซ่อมไปแล้วในภาคเรียนนี้) แต่ยังไม่ได้รับคำยืนยันการลงทะเบียน อยากถามว่าสามารถทำใบคำร้อง มสธ.11 ส่งไปได้เลยหรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับเรียน   คุณบัณฑิต

           ได้รับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 10151  ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากประสงค์ขอถอนชุดวิชา ท่านจะไม่ได้รับการคืนเงิน และจะได้รับวัสดุการศึกษาตามปกติ กรณีสั่งซื้อวัสดุการศึกษา

            ดังนั้นหากประสงค์ขอถอนชุดวิชา 10151  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ขอให้ท่านแจ้งสาเหตุและยืนยันการถอนชุดวิชาให้ชัดเจน ผ่านกระดานสนทนานี้อีกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานการถอนชุดวิชาให้ท่านต่อไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดครับศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ https://goo.gl/gng2TL

ประสิทธิ์ มีทรัพย์::ตอบ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
12%
การสำเร็จการศึกษา