ไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญญานิติศาสตร์

กระผมไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญา/.นิติศาสตร์/ครับ/เนื่องจากกด้สอบถามสภาทนายความไม่รับสมัครสอบสภาทนายวุฒิอนุปริญญามสธ.ครับ/กระผมจึงไม่ประสงค์ขอวุุฒิอนุปริญญา//กระผมจะสอบ2ชุดวิชาสุดท้าย/เพื่อให้ได้ปริญญาตรี/นิติศาสตร์มสธครับ

เรียน    คุณปกาสิต

1.ได้รับคำร้องขอยกเลิกการขออนุปริญญาของคุณแล้วนะคะ ซึ่งคุณสามารถศึกษาต่อไปได้ตามปกติค่ะ

2.หากขณะนี้คุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ขอให้คุณรีบดำเนินการลงทะเบียนเรียนโดยด่วนที่สุดค่ะ (ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2562) ซึ่งขอให้คุณชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารฯ หรือ ผ่านไปรษณีย์ pay at post ทั้งนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทางไปรษณีย์ ระบบ Pay at Post หรือผ่านเคานเตอร์ธนาคาร ได้ ที่นี่ และสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดสอน วัน เวลาสอบของภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านทาง website ของ มหาวิทยาลัยได้โดย คลิ๊กที่นี่  นะคะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา