ไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญญานิติศาสตร์

กระผมไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญา/.นิติศาสตร์/ครับ/เนื่องจากกด้สอบถามสภาทนายความไม่รับสมัครสอบสภาทนายวุฒิอนุปริญญามสธ.ครับ/กระผมจึงไม่ประสงค์ขอวุุฒิอนุปริญญา//กระผมจะสอบ2ชุดวิชาสุดท้าย/เพื่อให้ได้ปริญญาตรี/นิติศาสตร์มสธครับ

เรียน    คุณปกาสิต

ได้รับคำร้องขอยกเลิกการขออนุปริญญาของคุณแล้วนะคะ ซึ่งคุณสามารถศึกษาต่อไปได้ตามปกติค่ะ

นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา