การโิอนชุดวิชา

การโอนผลการเรียนที่เราสอบผ่านมาสามารถดำเนินการได้ทุกภาคเรียนใช่ไหม หรือต้องเฉพาะภาคเรียนแรก

เรียน   คุณมนตรี

          1. เมื่อได้รับการตอบรับ โดยมีเลขรหัสนักศึกษาใหม่แล้ว สามารถยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชาได้ตามแบบฟอร์ม มสธ. 19  โดยชำระค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ๆ ละ 200 บาท และแนบสำเนาหลักฐานการสอบผ่านในชุดวิชาที่ขอโอน ไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล  เพื่อดำเนินการให้ต่อไป    
           2. คุณสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่ขอโอนได้ด้วยตนเอง โดยนำชุดวิชาที่สอบผ่านจากหลักสูตรเดิม ตรวจสอบกับโครงสร้างหลักสูตรใหม่ ( ในหนังสือระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  ) หากมีรหัสชุดวิชาตรงกันก็สามารถขอโอนชุดวิชาได้ค่ะ สำหรับชุดวิชาที่ไม่มีอยู่ในหลักสูตรใหม่ สามารถขอโอนเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ค่ะ หากหลักสูตรใหม่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีด้วย ทั้งนี้ชุดวิชาที่ขอโอนจะต้องไม่เป็นชุดวิชาที่ห้ามใช้เป็นชุดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรใหม่ที่สมัครนะคะ
            3. หากคุณเก็บหลักฐานการสอบผ่านไม่ครบทุกชุดวิชา ขอให้ download แบบฟอร์ม มสธ 30/2 โดยกรอกความต้องการในข้อที่ 3 ขอใบตรวจสอบผลการเรียน และชำระค่าธรรมเนียมที่ไปรษณีย์ระบบ pay at post จำนวน 50 บาท ด้วยนะคะ  จัดส่งคำร้องไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมรูปถ่ายแต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เพื่อจัดทำใบตรวจสอบผลการเรียนให้ต่อไปค่ะ  ทั้งนี้คุณสามารถเข้าไป download แบบฟอร์มต่างๆ  โดย คลิ๊กได้ที่นี่ค่ะศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ https://goo.gl/gng2TL

วิภาดา มาลัย::ตอบ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การสำเร็จการศึกษา
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ