การขอใบรับรองวุฒิ ปวส.

รบกวนขอสอบถามค่ะ ถ้าเหลือ 2ชุดวิชา จาก 24 ชุดวิชา สามารถขอวุฒ ปวส. มาก่อนได้ใหมค่ะ สามารถออกได้ใหมค่ะ เพื่อจะไปสอบหน่วยงานราชการ เอกส่งเสริมการเกษตร

เรียน   คุณพรทิพย์

1. นักศึกษาที่จะขอรับอนุปริญญา ในสาขาวิชาที่ไม่มีหลักสูตรอนุปริญญาโดยเฉพาะจะต้องสอบได้ชุดวิชาบังคับไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาบังคับ  (สอบผ่าน 18 ชุดวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรีที่จะขอรับอนุปริญญา (หมายถึงสามในสี่ของชุดวิชาทั้ง 3 หมวดรวมกัน คือ หมวดวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาแกนหรือหมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเฉพาะโดยไม่รวมชุดวิชาเลือกเสรีค่ะ)

2.ผู้มีสิทธิขอรับอนุปริญญา หากมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามข้อ 1 และมหาวิทยาลัยได้อนุมัติอนุปริญญาให้แล้ว จะไม่มีสิทธิศึกษาต่อเพื่อขอรับปริญญาในหลักสูตรที่ศึกษานั้นอีกค่ะ

3.หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถยื่นคำร้องไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อพิจารณาให้ต่อไปค่ะ

วิภาดา มาลัย::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ