การขอหนังสือรับรองชุดวิชาที่สอบผ่าน

ผมจะขอหนังสือรับรองผลการศึกษาเฉพา่ะชุดวิชาที่สอบผ่านมาแล้วเพื่อทำการไปเทียบโอนชุดวิชาในการศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาอื่น....
ต้องใช้แบบฟอรน์มอะไรบ้างครับ..
ขอบคุณครับที่ตอบ

เรียน   คุณโสภณวิชญ์

กรณีของคุณหากต้องการทราบผลการเรียนทั้งหมด สามารถยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (กรณีไม่สำเร็จการศึกษา) โดยกรอกแบบฟอร์มใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (มสธ. 30)  โดยเลือกช่องที่ 3 คือขอใบรายงานผลการศึกษา (ตรวจสอบผลการเรียน)  แนบรูปถ่ายแต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป พร้อมชำระค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน 50 บาท  ผ่านไปรษณีย์ ระบบ pay at post และจัดส่งคำร้องไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อดำเนินการให้ค่ะ ทั้งนี้คุณสามารถ download แบบฟอร์ม มสธ 30 ได้โดยคลิ๊กได้ที่นี่ค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา