อยากกลับมาเรียนอีก

ขออนุญาติสอบถามครับ กระผม ส.อ.นิรุจน์ ขวัญมา หมายเลขประจำตัว 5080039042 คณะรัฐศาสตร์ อยากทราบว่ากระผมจะคืนสถานภาพนักศึกษาได้ไหมเนื่องจากจะศึกษาต่อ จะต้องทำอย่างไร และ วิชาที่ผมสอบผ่านมาแล้วมีวิชาอะไรบ้าง สามารถค้นได้หรือป้าว ค้นที่ไหน ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ

เรียน     คุณนิรุจน์ 

1.จากการตรวจสอบพบว่าคุณได้พ้นสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาแล้วนะคะ และหากมีความประสงค์จะศึกษาต่อ สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เช่นเดียวกับผู้สมัครโดยทั่วไปค่ะ ทั้งนี้คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเรียนได้โดย คลิ๊กที่นี่ นะคะ

2.ภายหลังจากที่ได้รับการตอบรับการเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว สามารถยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชาที่เคยสอบผ่านจากหลักสูตรเดิม และมีในหลักสูตรใหม่ได้ทุกชุดวิชา รวมทั้งชุดเลือกเสรี หากชุดวิชานั้นๆ ไม่เป็นชุดวิชาที่สาขาใหม่ห้ามลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี  โดยดำเนินการตามแบบฟอร์ม มสธ 19 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท และจัดส่งสำเนาผลการสอบผ่านชุดวิชาที่จะขอโอน ไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อดำเนินการให้ต่อไป ซึ่งสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่มีสิทธิโอนได้ด้วยตนเองโดยการนำชุดวิชาที่สอบผ่านตรวจสอบกับชุดวิชาที่ศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่ หากมีชุดวิชาที่ตรงกันสามารถขอโอนชุดวิชานั้น ๆ ได้ ทั้งนี้สามารถเข้าไป download แบบฟอร์มการโอนชุดวิชา มสธ 19 ได้ที่ website ของมสธหน้าแรกคลิ๊กที่หัวข้อหลักสูตรปริญญาตรี จะพบรายละเอียดต่างๆ ด้านซ้ายมือเลือกแบบฟอร์มต่างๆ อีกครั้งค่ะ หรือคลิ๊กได้ที่นี่ค่ะ

3.กรณีของคุณหากต้องการทราบผลการศึกษาที่สอบผ่านทั้งหมดจากสถานภาพนักศึกษาเดิม ( 5080039042)  คุณสามารถยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (ตรวจสอบผลการเรียน) โดยกรอกแบบฟอร์มใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (มสธ.30/2)  โดยเลือกช่องที่ 3  คือขอใบรายงานผลการศึกษา (ตรวจสอบผลการเรียน)  พร้อมแนบรูปถ่ายแต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 50 บาท และจัดส่งคำร้องไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อดำเนินการให้ต่อไปค่ะ  ทั้งนี้คุณสามารถเข้าไป download แบบฟอร์ม มสธ.30 ได้โดย คลิ๊กที่นี่ ค่ะ   (เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ปิดทำการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เพื่อป้องกันมิให้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา covid 19 ค่ะ)

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา