ขออนุญาต ครับ ขอแสดงความคิดเห็น เรื่อง การสอบ

เนื่องจากผมและเพื่อนๆ อีกหลายคน ที่เรียน มสธ. ได้สอบ แบบ TAKE HOME. EXAK ต่างมีความพึงพอใจ และ ถูกใจ ที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และ ความรู้ใหม่ๆ มาบูรณาการ ประกอบเป็นองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งใช้ในการทำข้อสอบ ในชุดวิชานั้นได้ดีมาก ครับ
ดั้งนั้น ผมและเพื่อนๆ อีกหลายคน มีความต้องการ ให้ทาง มสธ. จัดรูปแบบ การสอบ แบบ TAKE HOME. EXAM. ขึ้นอีกในครั้งต่อไป ครับ
เนื่องด้วย มีปัจจัย...ดังนี้
1. เป็นการส่งเสริมการใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน มาประกอบเป็นองค์ความรู้ใหม่ใช้ในการ ทำข้อสอบ
2. เป็นการลดภาวะการแพร่กระจาย การระบาดของโรคโควิด 19 ไปยังบุคคล กลุ่ม ชุมชน อีกด้วย
3. เป็นการลดค่าใช้จ่ายทั้ง ทาง มสธ. และ นักศึกษา ในการไปสอบ ณ. สนามสอบ
4. การสอบ แบบ TAKE HOME. EXAM นักศึกษาสามารถ วางแผนการใช้เวลาทำข้อสอบ ในระหว่างวัน เพื่อทำข้อสอบ โดยไม่ต้องขาดงาน หรือ ลาพักงาน ได้
5. เป็นการส่งเสริม และ พัฒนา ให้นักศึกษามีความสามารถ ใช้ความรู้จากการเรียนมาปรับใช้ในการทำงาน ในทางกลับกัน ก็นำ ประสบการณ์การทำงานและ องค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการทำข้อสอบ อีกทางหนึ่งด้วย
ขอแสดงความเคารพ และขอ ขอบคุณ ทาง มสธ. หากให้โอกาสในการสอบ TAKE. HOME. EXAM ในครั้งต่อไป ครับ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา