สอบถามสถานะภาพนักศึกษา

รหัสนักศึกษานี้พ้นจากการเป็นนักศึกษาแล้วหรือไม่

เรียน   คุณนิฤมล

1.จากการตรวจสอบพบว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ค่ะ กรณีของคุณ หากประสงค์จะศึกษาต่อ ขอให้คุณยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าวเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา โดยด่วน นะคะ

2.เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจเป็นวงกว้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบในเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศฯ สำหรับนักศึกษาเก่าที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และไม่ได้ลาพักการศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถาน ภาพนักศึกษาให้ภาคการศึกษาละ 500 บาทค่ะ กรณีของคุณสามารถยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ได้โดย คลิ๊กที่นี่  (คำร้องจะอยู่ในลำดับที่ 23 นะคะ) อย่างไรก็ตามคำร้องดังกล่าว คุณสามารถสแกนผ่านทางอีเมล์ re.reoffice@stou.ac.th  เพื่อประกอบการรักษาสถานภาพนักศึกษาต่อไปค่ะ

3.ภายหลังจากที่คุณได้ลาพักการศึกษาแล้ว คุณสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้โดยด่วนที่สุด (ยกเว้นชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ และชุดวิชาฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ) ซึ่งสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดสอน วัน เวลาสอบได้โดย คลิ๊กที่นี่ และคุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนผ่านไปรษณีย์ระบบ pay at post หรือ ผ่านเคานเตอร์ธนาคารฯ ได้ ที่นี่ ค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ