ขอให้ มสธ. เปิดการสอบแบบ TAKE. HOME EXAM

ขอให้ มสธ. เปิดการสอบแบบ TAKE HOME. EXAM ให้กับนักศึกษา หรือ ผู้เรียน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ นอกจาก การสอบแบบออนไลน์ และ การสอบแบบ สนามสอบ
ที่ตรงกับแนวคิดของ มสธ. ที่ว่า มิติการสอบรูปแบบใหม่ ที่มุ่งให้ผู้สอบ ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และ บริหารจัดการทำข้อสอบอย่างอิสระ
ด้วยเหตุผล และ ปัจจัยอื่น ประกอบ ดังนี้
1. ด้วยภาวะปัจจุบัน มีการแพร่กระจายการระบาดโรคโควิด 19 ไปทั่วประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของนักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป
2. เป็นการเปิดโอกาสให้ นักศึกษา หรือ ผู้เรียน ได้เลือกวิธีการสอบ ที่สะดวก มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคโควิด 19 และ มีความพึงพอใจ โดยมีมาตรฐาน การออกข้อสอบ จาก มสธ.
3. เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ มสธ. นักศึกษา และ ผู้เรียน ได้ ตัวอย่าง เช่น ถ้านักศึกษาเลือกวิธีการสอบแบบ ออนไลน์ นักศึกษา จะต้องเตรียม คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค และ อุปกรณ์อื่นๆที่ ใช้ในการสอบ จึงเป็นภาระค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง
ตัวอย่างที่ 2 ถ้านักศึกษาแลือกวิธีการสอบ แบบ สนามสอบ จะต้องมีค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ค่าอาหาร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
นอกจากนี้ นักศึกษาบางท่าน ที่เลือกสองแบบ สนามสอบ จะต้องขอลาพักงาน และ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา สอบอีกด้วย
ดั้งนั้น ผมจึงขอสนับสนุน แนวคิด ของ มสธ. ที่ว่า " มิติการสอบรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ผู้สอบ ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และ บริหารจัดการเวลาสอบ อย่างเป็นอิสระ " ครับ
ขอน้อมรับ ด้วยความเคารพ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา