การขอเปลี่ยนคณะ

ตามที่ได้แจ้งและส่งมสธ.9เรื่องการย้ายสาขาเอกไปแล้วนั้นทางมหาทิทยาลัยให้ชีแจงยืนยันการใช้โครงสร้างหลักสูตรนั้นข้าพเจ้านางสาวสารี่ ทองตุ้มขอใช้โครงสร้างหลักสูตรของปี2564ค่ะ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ