เช็ครายวิชาที่เหลือที่จะลงทะเบียน

รายวิชาที่เหลือเพื่อทำการลงทะเบียนเรียน

เรียน  คุณดลนภา

1.มหาวิทยาลัยให้ระยะเวลาในการศึกษา 3 เท่าของหลักสูตร กรณีที่คุณสมัครเข้าศึกษาปีการศึกษา 2558 (ภาคต้น) หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี โดยศึกษาชุดวิชาทั้งหมด จำนวน 13 ชุดวิชานั้น คุณสามารถศึกษาให้สำเร็จการศึกษาได้ภายในภาคการศึกษาที่ 1/2565 และสามารถยื่นคำร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาได้อีก 1 ปีการศึกษา ดังนั้นคุณจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้จนถึงภาคการศึกษาที่ 1/2566 เท่านั้นค่ะ

2.จากการตรวจสอบพบว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่  2/2562, 1/2563 , 2/2563 รวมเป็น 3 ภาคการศึกษาค่ะ กรณีของคุณ หากประสงค์จะศึกษาต่อในสถานภาพนักศึกษาเดิม ขอให้คุณยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าวเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาโดยด่วน นะคะ

3.เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจเป็นวงกว้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบในเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศฯ สำหรับนักศึกษาเก่าที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และไม่ได้ลาพักการศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถาน ภาพนักศึกษาให้ภาคการศึกษาละ 500 บาทค่ะ กรณีของคุณสามารถยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 - 2/2563 ได้โดย คลิ๊กที่นี่  (คำร้องจะอยู่ในลำดับที่ 23 นะคะ) อย่างไรก็ตามคำร้องดังกล่าว คุณสามารถสแกนผ่านทางอีเมล์ re.reoffice@stou.ac.th เพื่อประกอบการรักษาสถานภาพนักศึกษาต่อไปค่ะ

4.ขณะนี้ได้หมดเขตการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 แล้วนะคะ กรณีของคุณ ขอให้ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท (ปีการศึกษา 2564 ไม่ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมนะคะ) เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาด้วยค่ะ โดยคุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลาพักการศึกษา ผ่านทางไปรษณีย์ ระบบ Pay at Post หรือผ่านเคานเตอร์ธนาคาร ได้ ที่นี่  ทั้งนี้แบบฟอร์มการลาพักการศึกษาจะใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน ซึ่งในช่องหมายเลข 2 (ชนิดการลงทะเบียน) ขอให้คุณกรอกหมายเลข 5 (ลาพักการศึกษา) ค่ะ

5.จากการตรวจสอบพบว่าคุณยังเหลือชุดวิชาที่จะต้องศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร จำนวน 2 ชุดวิชา คือชุดวิชา 25303 และชุดวิชา 25407 ค่ะ กรณีของคุณหากสอบผ่านครบทั้ง 2 ชุดวิชาดังกล่าวคุณสามารถสำเร็จการศึกษาได้ค่ะ

6.มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกการเปิดสอนชุดวิชา 25407 โดยสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ได้กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 25411 แทนค่ะ

7.ภายหลังจากที่คุณได้รับลาพักการศึกษาย้อนหลังแล้ว คุณสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เหลือในภาคการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 1กุมภาพันธ์ 2565 ค่ะ 


 


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา