ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนมาประมาณ 1 ปี

ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน สอบ มา ปีกว่า ๆ
เนื่องด้วยโควิต อยากทราบว่า จะกลับไปลงทะเบียนเรียน ศึกษาต่อ จะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

นมัสการ  พระมหานพคุณ

1.จากการตรวจสอบพบว่าท่านไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563 หากท่านประสงค์จะศึกษาต่อในสถานภาพนักศึกษาเดิม ขอให้ท่านยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าวเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา โดยด่วน นะคะ

2.เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจเป็นวงกว้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบในเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศฯ สำหรับนักศึกษาเก่าที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และไม่ได้ลาพักการศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถาน ภาพนักศึกษาให้ภาคการศึกษาละ 500 บาทค่ะ กรณีของท่านสามารถยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาที่  2/2563 ได้โดย คลิ๊กที่นี่  (คำร้องจะอยู่ในลำดับที่ 23 นะคะ) อย่างไรก็ตามคำร้องดังกล่าว ท่านสามารถจัดส่งผ่านทางอีเมล์ re.reoffice@stou.ac.th   เพื่อประกอบการรักษาสถานภาพนักศึกษาต่อไปค่ะ

3.ขณะนี้ได้หมดเขตการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เป็นเวลานานแล้วนะคะ กรณีที่ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ขอให้ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท (ปี 2564 ไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการลาพักค่ะ) เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา โดยด่วน ค่ะ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลาพักการศึกษา ผ่านทางไปรษณีย์ ระบบ Pay at Post หรือผ่านเคานเตอร์ธนาคาร ได้ ที่นี่  ทั้งนี้แบบฟอร์มการลาพักการศึกษาจะใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน ซึ่งในช่องหมายเลข 2 (ชนิดการลงทะเบียน) ขอให้ท่านกรอกหมายเลข 5 (ลาพักการศึกษา) ค่ะ

4.ภายหลังจากที่ท่านได้ดำเนินการลาพักการศึกษาแล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านไปรษณีย์ระบบ pay at post หรือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารฯได้ ที่นี่ และสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดสอน วัน เวลาสอบของภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านทาง website ของ มหาวิทยาลัยได้โดย คลิ๊กที่นี่ นะคะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา