ตรวจสอบสถานะภาพการเป็นนักศึกษาคะ

เหลือชุดวิชาสุดท้ายที่จะต้องลงทะเบียนจะทำยังไงคะ

เรียน    คุณวิชุดา

1.มหาวิทยาลัยให้ระยะเวลาในการศึกษา 3 เท่าของหลักสูตร กรณีที่คุณสมัครเข้าศึกษาปีการศึกษา 2554 (ภาคปลาย) หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี โดยศึกษาชุดวิชาทั้งหมด จำนวน 20 ชุดวิชานั้น คุณจะสามารถศึกษาให้สำเร็จการศึกษาได้ภายในภาคการศึกษาที่ 2/2564 และสามารถยื่นคำร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาได้อีก 1 ปีการศึกษา ดังนั้นคุณจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้จนถึงภาคการศึกษาที่ 2/2565 เท่านั้นค่ะ

2.จากการตรวจสอบพบว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรณีของคุณ หากประสงค์จะศึกษาต่อ ขอให้ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท โดยด่วน (ปี 2564 ไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการลาพักค่ะ) ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลาพักการศึกษา ผ่านทางไปรษณีย์ ระบบ Pay at Post หรือผ่านเคานเตอร์ธนาคาร ได้ ที่นี่  ทั้งนี้แบบฟอร์มการลาพักการศึกษาจะใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน ซึ่งในช่องหมายเลข 2 (ชนิดการลงทะเบียน) ขอให้ท่านกรอกหมายเลข 5 (ลาพักการศึกษา) ค่ะ

3.ภายหลังจากที่คุณได้ดำเนินการลาพักการศึกษาแล้ว คุณสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เหลือในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านไปรษณีย์ระบบ pay at post หรือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารฯได้ ที่นี่ และสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดสอน วัน เวลาสอบของภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยได้โดย คลิ๊กที่นี่ นะคะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา