หากไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562

หากไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562 แล้วจะลงต่อในภาคเรียนที่ 1/2565 ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

เรียน    คุณนวพันธุ์

1.มหาวิทยาลัยให้ระยะเวลาในการศึกษา 3 เท่าของหลักสูตร กรณีที่คุณสมัครเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (ภาคปลาย) หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี โดยศึกษาชุดวิชาทั้งหมด จำนวน 16 ชุดวิชานั้น คุณจะสามารถศึกษาให้สำเร็จการศึกษาได้ภายในภาคการศึกษาที่ 1/2570 และสามารถยื่นคำร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาได้อีก 1 ปีการศึกษา ดังนั้นคุณจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้จนถึงภาคการศึกษาที่ 1/2571 เท่านั้นค่ะ

2.จากการตรวจสอบพบว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่  1/25622/2562,  1/2563 , 2/2563 รวมเป็น 4 ภาคการศึกษาค่ะ กรณีของคุณ หากประสงค์จะศึกษาต่อในสถานภาพนักศึกษาเดิม ขอให้คุณยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าวเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา โดยด่วนที่สุด นะคะ

3.เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจเป็นวงกว้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบในเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศฯ สำหรับนักศึกษาเก่าที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และไม่ได้ลาพักการศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถาน ภาพนักศึกษาให้ภาคการศึกษาละ 500 บาทค่ะ กรณีของคุณสามารถยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2562 - 2/2563 ได้โดย คลิ๊กที่นี่  (คำร้องจะอยู่ในลำดับที่ 23 นะคะ) อย่างไรก็ตามคำร้องดังกล่าว คุณสามารถส่ง fax ได้ที่หมายเลข 0 2982 - 9606 หรือ สแกนผ่านทางอีเมล์ re.reoffice@stou.ac.th  เพื่อประกอบการรักษาสถานภาพนักศึกษาได้เลยค่ะ

4.จากการตรวจสอบพบว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 และหากต้องการลาพัการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ด้วย ขอให้คุณยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท โดยด่วน (ปี 2564 ไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการลาพักค่ะ) ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลาพักการศึกษา ผ่านทางไปรษณีย์ ระบบ Pay at Post หรือผ่านเคานเตอร์ธนาคาร ได้ ที่นี่  ทั้งนี้แบบฟอร์มการลาพักการศึกษาจะใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน ซึ่งในช่องหมายเลข 2 (ชนิดการลงทะเบียน) ขอให้ท่านกรอกหมายเลข 5 (ลาพักการศึกษา) ค่ะ

5.ภายหลังจากที่คุณได้ดำเนินการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 , 2/2564 แล้ว คุณสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ต่อไปได้ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดค่ะ 

6.หากไม่ต้องการศึกษาต่อในสถานภาพนักศึกษาเดิม และต้องการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ขอให้คุณยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา โดยดำเนินการตามแบบฟอร์ม มสธ 20 และจัดส่งคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อดำเนินการให้ต่อไปค่ะ ทั้งนี้คุณสามารถเข้าไป download แบบฟอร์ม มสธ 20 ได้โดย คลิ๊กได้ที่นี่ค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา