ลาพักรักษาสถานภาพ อยากกลับมาเรียน และอยากเปลี่ยนแข

เคยลงเรียนและขาดเรียนไป ตอนนี้อยากกลับมาเรียนและอยากเปลี่ยนแขนงวิชา รบกวนชี้แนะด้วยครับ

เรียน   คุณวัลลภ

1.จากการตรวจสอบพบว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่  1/2563 , 2/2563 รวมเป็น 2 ภาคการศึกษาค่ะ กรณีของคุณ หากประสงค์จะศึกษาต่อในสถานภาพนักศึกษาเดิม ขอให้คุณยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าวเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา โดยด่วน นะคะ

2.เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจเป็นวงกว้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบในเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศฯ สำหรับนักศึกษาเก่าที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และไม่ได้ลาพักการศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถาน ภาพนักศึกษาให้ภาคการศึกษาละ 500 บาทค่ะ กรณีของคุณสามารถยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาที่  1/2563 - 2/2563 ได้โดย คลิ๊กที่นี่  (คำร้องจะอยู่ในลำดับที่ 23 นะคะ) อย่างไรก็ตามคำร้องดังกล่าว คุณสามารถจัดส่งผ่านทางอีเมล์ re.reoffice@stou.ac.th  เพื่อประกอบการรักษาสถานภาพนักศึกษาได้เลยค่ะ

3.ขณะนี้ได้หมดเขตการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เป็นเวลานานแล้วนะคะ กรณีที่คุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ขอให้ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท โดยด่วน (ปี 2564 ไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการลาพักค่ะ) ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลาพักการศึกษา ผ่านทางไปรษณีย์ ระบบ Pay at Post หรือผ่านเคานเตอร์ธนาคาร ได้ ที่นี่  ทั้งนี้แบบฟอร์มการลาพักการศึกษาจะใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน ซึ่งในช่องหมายเลข 2 (ชนิดการลงทะเบียน) ขอให้ท่านกรอกหมายเลข 5 (ลาพักการศึกษา) ค่ะ

4.ภายหลังจากที่คุณได้ดำเนินการลาพักการศึกษาแล้ว คุณสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านไปรษณีย์ระบบ pay at post หรือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารฯได้ ที่นี่ และสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดสอน วัน เวลาสอบของภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านทาง website ของ มหาวิทยาลัยได้โดย คลิ๊กที่นี่ นะคะ

5.หากคุณต้องการย้ายสาขาวิชา คุณสามารถยื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชาได้ตามแบบฟอร์ม มสธ 9 ซึ่งสามารถ download ได้จากทาง http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  เพื่อกรอกรายละเอียด พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชานะคะ และจัดส่งคำร้องการย้ายสาขาวิชาไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อดำเนินการให้ต่อไปค่ะ

นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา