เรื่องการลงทะเบียน/การสอบซ่อม/การโอนย้ายหน่วยกิตสถ

ขออนุญาตสอบถามครับ

1. การแก้ U
เนื่องจากมีรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน ในภาค3/63 (10171) ต้องการสอบซ่อมต้องทำอย่างไรบ้างครับ หรือต้องลงทะเบียนใหม่ครับ

2. การแก้ I
เนื่องไม่สามารถเดินทางไปสอบภาคสนามได้ ในภาคการศึกษา 1/64 จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคการศึกษา 2/64 ได้เลยไหมครับ

3. การโอนย้ายหน่วยกิต
กรณีที่เคยศึกษาที่มหาวิทยาอื่นมาแล้ว สามารถทำการโอนย้ายหน่วยกิตได้หรือไม่ และจะสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้างครับ

ขอบคุณสำหรับคำตอบมาณที่นี้ด้วยนะครับ

เรียน   คุณกฤษณชาติ

         1.ชุดวิชาที่ได้ลำดับขั้น U หากสอบไล่ไมผ่านในภาคการศึกษาใด สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมในภาคการศึกษานั้นๆ ได้ และไม่สามารถนำไปลงทะเบียนสอบซ่อมในภาคการศึกษาอื่นๆ ได้  และชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ/2563 หากสอบไมผ่าน จะต้องนำไปลงทะเบียนเรียนใหม่ ในภาคการศึกษาต่อไปที่เปิดการสอน เนื่องจากภาคการศึกษาพิเศษ จะไม่มีการลงทะเบียนสอบซ่อม

         2.ชุดวิชาที่ที่ได้ลำดับขั้น I  ในภาค 1/2564  สามารถนำไปลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคการศึกษาต่อไปที่เปิดการสอนได้

         3.การนำรายวิชาที่สอบผ่านจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ มาขอเทียบกับชุดวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่  สาขาวิชาจะพิจารณาเทียบให้และต้องเป็นรายวิชาที่สอบผ่านได้ลำดับขั้นไม่ต่ำกว่าตัวอักษร และเมื่อรวมทุกวิชาระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00  หรือเทียบเท่า  โดยเนื้อหาสาระของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบงานรายวิชาจะต้องครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และนักศึกษาจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาที่ประสงค์จะขอเทียบงานรายวิชาเท่านั้น

           4.ผู้ที่ขอเทียบงานรายวิชาจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาโดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว  และเป็นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี  หรือ 4 ปี  เท่านั้น  

            5.กรณีเทียบงานรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เข้าหลักสูตรของ มสธ. จะต้องยื่นคำร้องตามแบบฟอร์ม มสธ.18 พร้อมแนบสำเนาใบรายผลการศึกษา และสำเนาหนังสือคำอธิบายรายวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ อย่างละ 3 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้อง จำนวน 300 บาท และหากสาขาวิชาพิจารณาแล้ว มีชุดวิชาที่เทียบงานรายวิชาเข้าหลักสูตรได้ จะมีหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียนการเทียบงานรายวิชา ชุดวิชาละ 500 บาท ครับ

          สามารถ Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

        

       

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา