อยากให้เพิ่มทางเลือกสำหรับการสอบ walk-in exam

อยากให้ walk-in exam มีทางเลือกมากกว่านี้ ปัจจุบัน ในการสอบ walk-in exam จะสอบ ในชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน ในหน่วยที่ 1-15 ไม่ว่าจะลงแผนการเรียนแบบ ก1 หรือ ก2 ก็ตาม ประมวลผลจะคิดจากการสอบ walk-in exam คะแนน 100 % เท่านั้น ถ้าผ่านก็จะไม่ต้องเข้าสอบปลายภาคอีก ถ้าไม่ผ่านก็ต้องเข้าสอบปลายภาค จากดังที่กล่าวมานี้ จะเสนอแนะและข้อคิดเห็น โดยมีทางเลือกในสอบ ดังนี้

นักศึกษาที่เลือกแผน ก1 มีดังนี้
1. นักศึกษาที่ลงทะเทียนชุดวิชา แผน ก1 สอบในหน่วยที่ 1-15 (แบบเดิม)

นักศึกษาที่เลือกแผน ก2 มีดังนี้
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา แผน ก2 และทำการสอบกลางภาค ในหน่วยที่ 1-7 มาแล้ว ต้องการสอบเฉพาะ ในหน่วย 8-15 โดยประมวลผลคะแนนรวมกับคะแนนกลางภาค
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา แผน ก2 และทำการสอบกลางภาค มาแล้ว แต่มีความต้องการสอบในหน่วยที่ 1-15 โดยประมวลผลคะแนนจากการสอบ walk-in exam คะแนน 100% เท่านั้น เช่นเดียวกันกับนักศึกษาแผน ก1

ทั้งนี้หวังว่าจะรับไปพิจารณาจากข้อคิดเห็นนี้ เป็นนโยบายออกมา เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการสำเร็จการศึกษากับ มสธ.

เรียน   คุณธนพัฒน์

          ขอขอบคุณให้คำแนะนำการสอบ walk-in exam  ทั้งนี้จะนำคำแนะนำของคุณนำเสนอพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา