ขอใบรับรองนักศึกษาผ่อนผันทหารกองเกณฑ์

ติดต่อได้ที่ไหนครับพระอยู่ต่างจังหวัด

นมัสการ   พระธวัชชัย 

              กรณีขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นคำร้องตามแบบฟอร์ม มสธ.30 ชำระค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท และจัดส่งแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน ไปยัง สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพื่อตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

               หากมีข้อสงสัยการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ให้ติดต่อสอบถามไปยังที่แนบ https://oes.stou.ac.th/stclub/military-exemptions/  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ