ภาคพิเศษ,สัมฤิทธิบัตร

สวัสดีค่ะ สอบถามว่า การลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ ต้องซื้อหนังสือไหมคะ ถ้ามีหนังสือในภาคปกติแล้ว แต่สอบไม่ผ่าน และการลงทะเบียนเรียน สัมฤทธิ์ต้องซื้อหนังสือทุกครั้งใช่ไหมคะ ถ้าลงภาคพิเศษไม่ซื้อหนังสือ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ไหมคะ

เรียน   คุณปวีณา  

          คุณสามารถนำชุดวิชาที่สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาปกติ มาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ โดยไม่สั่งซื้อวัสดุการศึกษาได้ ยกเว้นหากชุดวิชานั้นๆ มีการปรับปรุงวัสดุการศึกษา จะต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาชุดวิชานั้นๆ ใหม่ด้วย  โดยให้ลงทะเบียนเรียนผ่านทางออนไลน์ได้จาก http://cs.stou.ac.th/register/  นี้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดครับ

          และการลงทะเบียนโครงการสัมฤทธิบัตร หากนำชุดวิชาที่สอบไม่ผ่านในโครงการสัมฤทธิบัตร มาสมัครเรียนใหม่ ไม่ต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาได้ ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงวัสดุการศึกษา จะต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาชุดวิชานั้นๆ ใหม่ด้วย โดยให้แนบคำชี้แจงว่าเคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา... ในโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น... รหัสประจำตัวผู้เรียน.... พร้อมแนบสำเนาใบแจ้งผลการสอบ  ไปพร้อมเอกสารการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นนั้นๆ ด้วยครับ

         

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา