มสธ.14-15

ติดตามสถานะ มสธ 14-15 ตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วค่ะ

เรียน   คุณนลพรรณ  

         อยู่ระหว่างตรวจสอบ และดำเนินการสำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาตามขั้นตอน หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา และคุณมีรายชื่อเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะจัดส่ง มสธ.14 พร้อม มสธ.16 ตามขั้นตอน และเมื่อได้รับข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว จะจัดส่ง มสธ.15 ทางไปรษณีย์ต่อไป ทั้งนี้ทุกขั้นตอนจะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ