ขอความกรุณาส่ง มสธ ๑๐ ให้ข้าพเจ้าเพื่อขอจบด้วย (จบ

เรียนท่านเจ้าหน้าที่ที่นับถือ
ข้าพเจ้ายังไม่ได้รับเอกสารมสธ ๑๐ ที่น่าจะได้รับแล้วเพราะข้าพเจ้าจบ ซ่อม ๒/๖๓ ซึ่งได้ทวงภามเจ้าหน้าที่ไปแล้วสองคร้ง และเจ้าหน้าที่แจ้งว่าน่าจะได้ส่งให้แล้ว
ขอความกรุณาส่งเอกสารให้ข้าพเจ้าอีกครังที่ที่อยู่ดังนี้
"นายทวีทรัพย์ สุรินทร์ประทีป (ฝากส่งนายสยาม)
สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐"
ขอขอบคุณและแสดงความนับถือ
นายสยาม

เรียน   คุณสยาม  

         จะจัดส่ง มสธ.10  ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัยต่อไป  และหากคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือต้องการให้จัดส่งเอกสารต่างๆ ตามที่อยู่ใหม่ ให้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงทีอยู่ ตามแบบฟอร์ม มสธ.7 และแนบแบบฟอร์มดังกล่าว ผ่าน E - mail : re.reoffice@stou.ac.th  พร้อมแจ้งชื่อ - ชื่อสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา และแจ้งขอเปลี่ยนที่อยู่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่่อไปให้ครับ

           สามารถ Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp   นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ