ขอใบรายละเอียดรายวิชา ปพ.1

หากต้องการขอใบรายละเอียดวิชา ใบ ปพ.1 เพื่อนำไปเทียบโอนรายวิชา ไปอีกมหาลัยนึง อยากทราบว่าต้องขอทางไหนคะ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เรียน   คุณวิภาวี  

         นักศึกษาสามารถขอใบรายงานผลการศึกษา (ตรวจสอบผลการเรียน) กรณียังไม่สำเร็จการศึกษาได้ โดยให้ยื่นคำร้องตามแบบฟอร์ม มสธ.30 ชำระค่าธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท และจัดส่งแบบฟอร์ม มสธ.30 พร้อมแนบรูปถ่ายแต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป / 1 ฉบับ  พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน ไปยัง สำนักทะเบียนและวัดผล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพื่อตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ

          สามารถ Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ