ขอใบรายละเอียดรายวิชา

หากต้องขอใบคำอธิบายชุดวิชา สอบผ่านไปทั้งหมด 8 วิชา ในใบ 30/2 แจ้งว่าค่าธรรมเนียมฉบับละ 70 บาท แบบนี้หนูต้องจ่ายเท่าไหร่คะ

เรียน   คุณวิภาวี  

         นักศึกษาสามารถขอหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชา โดยให้ยื่นคำร้องตามแบบฟอร์ม มสธ.30 ชำระค่าธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท  หากจะให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย จะต้องชำระค่าธรรมเนียมฉบับละ 70 บาท (ขึ้นอยู่กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จะใช้หนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาแบบใด)  และจัดส่งแบบฟอร์ม มสธ.30 พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน ไปยัง สำนักทะเบียนและวัดผล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพื่อตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ

          สามารถ Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ