การย้ายสนามสอบ

ต้องการย้ายสนานสอบต้องทำอย่างไรบ้าง

เรียน   คุณลักษณา  

          สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสนามสอบ ตามแบบฟอร์ม มสธ.27  ก่อนการสอบของภาคการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 วันทำการ และแจ้งชื่อ - ชื่อสกุล  รหัสประจำตัวนักศึกษา และแจ้งขอย้ายสนามสอบ พร้อมแนบแบบฟอร์ม มสธ.27 เป็นไฟล์ผ่าน E - mail : re.reoffice@stou.ac.th  นี้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปให้ครับ

          สามารถ Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ