การส่งผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ผลทดสอบคามรู้ภาษาอังกฤษ ถ้าได้ผลสอบแล้วมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรและจัดส่งทางไหนครับ

เรียน   คุณเสกสรร  

         เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ฯ ณ ศูนย์สอบฯ ได้แจ้งจะจัดส่งผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (STOU - EPT)  แทนนักศึกษาหรือไม่ หากไม่แจ้งจัดส่งผลการสอบฯ แทนนักศึกษา ให้ยื่นเป็นสำเนาผลการสอบฯ รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมกับแนบแบบฟอร์ม มสธ.33 จัดสงทางไปรษณีย์ถึง สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ

         สามารถ Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ