ทีอยู่มหาวิทยาลัยที่ส่งเอกสารกลับ มสธ.16

ที่อยู่ส่งเอกสารมสธ16

เรียน   คุณธนพร 

          จ่าหน้าซองถึง สำนักทะเบียนและวัดผล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120   ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา