โครงการสัมฤทธิบัตร

กฎหมายสิทธิมนุษยชน และ ภาษีเงินได้ ถ้าเราลงสัมฤทธิบัตรแล้วสอบผ่านทั้งคู่ เราจะผ่านวิชาเสรีกับวิชาเฉพาะไหมครับ

เรียน  คุณวายุภัทร  

        มหาวิทยาลัยให้สิทธินักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา / วิชาเอกใดก็ได้  ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี  ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี  ได้จากหนังสือหลักสูตรการศึกษาประจำสาขาวิชาหรือคู่มือการลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษานั้นๆ ครับ

        ทั้งนี้หากสอบผ่านในโครงการสัมฤทธิบัตร และชุดวิชาดังกล่าวสาขาวิชาอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี หรือเป็นชุดวิชาที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชากำหนด ให้ยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชา ตามแบบฟอร์ม มสธ.19  ชำระค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท และจัดส่งแบบฟอร์ม มสธ.19  พร้อมแนบสำเนาใบแจ้งผลการสอบ รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และสำเนาใบเสร็จรับเงิน จัดส่งทางไปรษณีย์ถึง สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพื่อตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนเข้าสู่ระดับปริญญาตรีต่อไปครับ

         สามารถ Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

         

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ