ผลสอบภาษาอังกฤษ (STOU EPT)

ยังไม่ได้รับผลสอบอังกฤษเลย จะติดต่อแผนกไหนครับ สอบเมือวันที่ 10 ต.ค. 2564

เรียน   คุณภิญโญ  

          ให้แจ้งชื่อ - ชื่อสกุล  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน รหัสประจำตัวนักศึกษา ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ให้ชัดเจน และแจ้งขอใบแทนใบแจ้งผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (STOU - EPT) และแจ้งสถานที่สอบ และรุน.(หากจำได้) วันที่/เดือน/ปี ทีสอบ ผ่านช่องทางนี้อีกครั้ง เพือนำไปหลักฐานการขอใบแทนผลการสอบฯ ต่อไปครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ