ไม่พบรหัสรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน

เรียน สำนักทะเบียน

ในการลงทะเบียนเรียนภาค 2/2565
ผมมีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1
และ 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2 แต่ไม่พบข้อมูลและไม่สามารถเลือกลงทะเบียนได้

กรณีนี้ต้องทำอย่างไร ต้องเลือกลงในรายวิชาที่เป็นของหลักสูตรใหม่หรือไม่อย่างไร

เรียน   คุณธนวรรษ

         ฃุดวิชา 41321 และชุดวิชา 41322  เปิดการสอนในภาคการศึกษาที่ 1   ไม่เปิดการสอนในภาคการศึกษาที่ 2  

         และนักศึกษาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาปีการศึกษาใด ให้ศึกษาาชุดวิชาตามโครงสรางหลักสูตรของปีการศึกษานั้นๆ ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา