สอบถามเรื่องหลักสูตรการศึกษาครับ

ผมเข้าเรียนหลักสูตร ปี2559 แต่ยังไม่จบ แล้วมีการปรับปรุงหลักสูตร 2563 ผมต้องเลือกชุดวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรไหนครับ ปี2559ใช่ไหมครับ

เรียน   คุณธนชนม์

         สมัครเข้าเป็นนักศึกษาปีการศึกษาใด ให้ศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษานั้นๆ กรณีของคุณสมัครเข้าเป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2559 จะต้องศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2559  ยกเว้นต้องการเปลี่ยนหลักสูตรไปเรียนโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง จะต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม มสธ.9 พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ จัดส่งไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ

           สามารถ Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา