การสอบ

การสอบ ก.1คืออะไรคะ?

เรียน   คุณอรุณรัตน์

         มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงการศึกษาโดยให้มีแผนการศึกษาให้เลือกให้เหมาะสมและความต้องการของนักศึกษา 

         แผนการศึกษา ก1 จะสอบปลายภาคในเคราวเดียว

         แผนการศึกษา ก2 จะมีกิจกรรมสอนเสริมแบบเก็บคะแนน ซึงนักศึกษาจะต้องเข้ารับการสอนเสริมให้ครบตามที่กำหนด หากขาด หรือเข้ารับการสอนเสริมไม่ครบ คะแนนส่วนกิจกรรมนั้นๆ จะขาดไป

         แผนการศึกษา ก3 จะมีการสอนเสริม และกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ซึ่งจะต้องมาดำเนินกิจกรรม ณ ศูนย์ มสธ.ที่นักศึกษาเป็นผู้เลือก หรือแล้วแต่ละสาขาวิชานั้นๆ กำหนด และการสอบจะมีการจัดสอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวม 2 กิจกรรม ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา