การย้ายสาขา

ขอสอบถามค่ะ ตอนนี้เรียนบัญชี ตั้งแต่ 2/63 แต่อยากย้ายสาขา ไปเรียน รัฐประศาสนศาสตร์ จะได้ไหมคะ แล้วปีการศึกษา 2/65 ได้ทำการลงทะเบียนเรียนในวิชาของสาขาบัญชี และหากสามารถย้ายไปรัฐประศาสนศาสตร์จะสามารถขอเปลี่ยนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้ไหมคะ

เรียน   คุณอภิชญา

         หากมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาใหม่กำหนด และยังมีสถานภาพนักศึกษาปัจจุบัน สามารถยื่นคำร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา ตามแบบฟอร์ม มสธ.9 พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และจัดส่งเอกสารดังกล่าวทั้งหมดไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป  และระหว่างรอการอนุมัติการย้ายสังกัดสาขาวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนของสาขาวิชาใหม่ได้ทุกชุดวิชา ยกเว้นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และชุดวิชาที่สาขาวิชาเดิมห้ามลงทะเบียนเรียน เนื่องจากสถานภาพนักศึกษาของคุณยังมีสถานภาพนักศึกษาสาขาวิชาเดิมอยู่

          ภายหลังจากที่คุณได้รับอนุมัติการเปลี่ยนสาขาวิชาแล้ว ชุดวิชาที่สอบผ่านจากหลักสูตรเดิม หากมีอยู่ในหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนชุดวิชานั้นๆ ให้ สำหรับชุดวิชาที่ไม่มีในหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาโอนชุดวิชาให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี หากหลักสูตรใหม่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี โดยชุดวิชาดังกล่าวต้องเป็นชุดวิชาที่สาขาวิชาอนุญาตให้ใช้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยที่คุณไม่ต้องยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชาแต่อย่างใด

           ทั้งนี้ได้รับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 30206 , 32311  ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ให้คุณแล่้ว ไม่สามารถแก้ไขชุดวิชาได้ ยกเว้นจะยื่นคำร้องขอถอน - เพิ่มชุดวิชา ซึงการถอนชุดวิชาจะไม่ได้รับการคืนเงิน และการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาจะต้องขำระค่าธรรมเนียมตามปกติครับ

            สามารถ Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

 

 

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา