หลักสูตรการศึกษา

สวัสดีค่ะ ดิฉันขอขอบคุณสำหรับคำตอบของทุกประเด็นมาก ๆ ค่ะ ดิฉันมีคำถามเพิ่มเติม อยากขอความกรุณาตอบคำถามของดิฉันอีกครั้งค่ะ นี่คือโครงสร้างหลักสูตรที่ดิฉันได้รับมาดิฉันได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านมาบ้างแล้วค่ะ
โครงสร้างหลักสูตร ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา 132 หน่วยกิต
1.หมวดศึกษาทั่วไป บังคับ 4วิชา
10111 ✔️
10131 ✔️
10141 ✔️
10151 ✔️
1.1 วิชาเลือก 1 ชุดวิชา
10103 ✔️
10121
2.หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มบังคับ 12 วิชา
21001 ✔️
21003 ✔️
21004 ✔️
21005 ✔️
21008 [ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน 2/65]
21010 ✔️
21223 [รอ ผลสอบ 1/65 ]
21328 [ ลงทะเบียนเรียนแล้ว 2/65 ]
21329 ✔️
21330 ✔️
21331 [รอ ผลสอบ 1/65 ]
21426
2.1 วิชาเฉพาะ บังคับ 3 วิชา
20301 ✔️
20302 ✔️
20303 ✔️
2.3 หมวด วิชาเลือก 1 วิชา
21002
21006
21007
21009 ✔️
...........................................................
ดิฉันสอบผ่านรวมแล้ว 16 ชุดวิชา
รอผลสอบเทอม 1/65 2 ชุดวิชา
ถ้าดิฉันสอบผ่านจะรวมเป็น 18 ชุดวิชา
ดิฉันคงเหลือวิชาที่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม
4 ชุดวิชา จึงจะครบ 22 ชุดวิชาตามโครงสร้างฯ แต่ในโครงสร้างฯคงเหลือเพียง 3 ชุดวิชา คือ
21008 [ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน 2/65 ]
21328 [ ลงทะเบียนเรียนแล้ว 2/65 ]
21426 [ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
เพราะเป็นวิชา ปสก.วิชาชีพ]
คำถามของดิฉันคือ
1.ดิฉันจะเรียนวิชาเพิ่มเติมให้ครบ 22 ชุดวิชาได้อย่างไร
2. ในเทอมนี้ดิฉันควรลงทะเบียนเรียนวิชา 21426 มั้ยคะ หรือต้องรอให้21008 เปิดลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถ ลงฯ 21426 ได้
3.ถ้าสมมติเทอมหน้า 1/66 วิชา 21008 ยังไม่เปิดลงทะเบียนเรียนอีกดิฉันควรทำอย่างไร
4.ฝากตรวจสอบวิชา 21008
การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยนะคะ ว่าเทอมหน้า 1/66 จะเปิดให้ลงหรือไม่
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ

เรียน   คุณจีนา  

         1.คำตอบที่ได้แจ้งไว้ที่คำถาม 236782 หากคุณสอบผ่านในภาคการศึกษาที่ 1/2565 จำนวน 2 ชุดวิชา จะคงเหลือชุดวิชาที่จะต้องศึกษาจำนวน 4 ชุดวิชา ซึงจะเป็นชุดวิชาที่จะต้องศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชากำหนด 3 ชุดวิชา และชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (3+1)  และชุดวิชา 21008 ไม่เปิดการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ยังไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2565  คุณยังมีชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ที่ยังไม่ได้ลงะเบียนเรียน ดังนั้นคุณยังมีสิทธิลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาเลือกเสรีในภาคการศึกษาที่ 2/2565 ได้

          2.ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยต้องเหลือชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนจำนวน 1-3 ชุดวิชา (รวมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ) ตามที่ข้อ 1 ที่ได้แจ้ง หากสอบผ่านในภาคการศึกษาที่ 1/2565 จำนวน 2 ชุดวิชา ยังคงเหลือ 4 ชุดวิชา จึงยังไม่มีสิทธิลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 

         3.ชุดวิชา 21008  เปิดการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่เปิดการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ทุกๆ ปีการศึกษา และหากมีการเปลี่ยนแปลงภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านคู่มือลงทะเบียนเรียนปีการศึกษาต่อๆ ไปครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ