คะแนนสอบ

เราสามารถขอดูคะแนนสอบของแต่ละเทอมได้มั้ยคะ...ถ้าได้สามารถขอดูได้ทางไหนบ้าง...ขอบคุณค่ะ

เรียน   คุณปรียาเนตร  

         นักศึกษาที่ประสงค์จะขอยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนผลการสอบ จะต้องยื่นคำร้องไปยังมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการสอบของแต่ละภาคการศึกษา  โดยใช้แบบฟอร์มขอตรวจสอบผลการสอบ และจัดส่งทางไปรษณีย์กึงสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพื่อจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป หรือแจ่้งชื่อ - ชื่อสกุล  รหัสประจำตัวนักศึกษา และแจ้งขอตรวจสอบผลการสอบ พร้อมแนบแบบฟอร์มฯ ผ่าน E - mail : re.reoffice@stou.ac.th  นี้ ได้อีกช่องทางหนึ่งครับ  

          Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา