หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา
บังคับ2ชุดวิชา ( แต่เทอมนี้ยังไม่ได้ลงเรียน)
และเลือก 3 ชุดวิชา กลุ่มวิชาละ 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษย์ศาตร์ ( ดันไปเลือกลงเรียน 2 ชุดวิชา ) ของกลุ่มวิชานี้
คือเราต้องทำไงต่อค่ะ พอดีเป็นนักศึกษาใหม่ งงๆ นิดหน่อย

เรียน   คุณสุภาณี  

         1.คุณสามารถจะเลือกลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมที่สาขาวิชากำหนดให้ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาได้ ซึ่งตามโปรแกรมที่สาขาวิชาจัดให้ จะแจ้งชุดวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้

         2.กรณีเลือกลงทะเบียนเรียนตามความต้องการของนักศึกษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา ซึ่งในหมวดดังกล่าว จะกำหนดดังนี้

            2.1. วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 2 ชุดวิชา  จะต้องลงทะเบียนเรียนและต้องสอบให้ผ่านทั้ง 2 ชุดวิชา ที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน

            2.2.วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3 ชุดวิชา ในแต่ละกลุ่มเลือก 1 ชุดวิชา ซึงมี 3  กลุ่ม ซึงในแต่ละกลุ่ม มีชุดวิชาให้เลือกมากว่า 1 ชุดวิชา สามารถจะเลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิขามใดก็ได้ แต่จะต้องอยู่ในกลุ่มนั้นๆ   

             เช่น กลุ่มสังคมศาสตร์ มีเลือก 2 ชุดวิชา คือชุดวิชา 10131 , 10152  สามารถจะเลือกชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งใน 2 ชุดวิชาดังกล่าวได้เพียง 1 ชุดวิชา และหากสอบไม่ผาน สามารถเปลี่ยนชุดวิชาได้ แต่จะต้องอยู่ในกลุ่มนี้ เป็นต้น

             และในการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง เบื้องต้นจะต้องตรวจสอบชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนมิให้มีวัน เวลา สอบตรงกัน และต้องมีอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรที่สาขาวิชากำหนดครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา