ผมอยากจะให้อาจารย์ตรวจสอบข้อสอบใหม่หน่อยครับวิชา40

อยากจะให้อาจารย์ตรวจข้อสอบวิชา40101ให้ใหม่ครับ

เรียน   คุณเจริญชัย  

          กรณีของคุณสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบผลการสอบได้ โดยจะต้องยื่นคำร้องไปยังมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับจากเสริ็จสิ้นการสอบของแต่ละภาคการศึกษา โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ ถึงสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือแนบเป็นไฟล์ผ่าน E - mail : re.reoffice@stou.ac.th  นี้ได้อีกช่องทางหนึ่งครับ

          Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

          

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา