เปลี่ยนสถานที่สอบ

ขออนุญาตสอบถามคะ ช่วงสอบปลายภาค หากติดภารกิจที่ต่างจังหวัด ไม่สามารถกลับไปสอบในจังหวัดตามภูมิลำเนาที่ลงทะเบียนได้ สามารถขอเปลี่ยนสถานที่สอบมาเป็นจังหวัดที่อาศัยอยู่ในขณะนั้นแทนได้ไหมคะ

หากได้ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

เรียน   คุณผกามาศ

          หากทราบกำหนดการจะต้องมีการเดินทางในการทำภารกิจอื่นๆ นอกภูมิลำเนา นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเปลียนสนามสอบเป็นการชั่วคราวได้ โดยจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสนามสอบก่อนการสอบของภาคการศีกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 วันทำการ โดยแจ้งขอเปลี่ยนสนามสอบจากโรงเรียน...... จังหวัด...  ไปสอบ ณ สนามสอบโรงเรียน..(หากทราบมหาวิทยาลัยจัดเป็นสนามสอบ - หากไม่ทราบไม่ต้องแจ้ง).. จังหวัด.....  ในภาคการศึกษาที่ .. / ปีการศึกษา...  เป็นการชั่วคราว ผ่านช่องทางนี้ เพื่อนำไปหลักฐานการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

           หรือแจ้งชื่อ - ชื่อสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา และแจ้งขอเปลี่ยนสนามสอบ พร้อมแนบหรือสแกน มสธ.27 เป็นไฟล์ ผ่าน E - mail : re.reoffice@stou.ac.th  นี้ ก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 45 วันทำการ ครับ

           Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา