ลงทะเบียนสอบและสำรองที่นั่งสอบผ่านระบบ Walk-in Exa

ทางระบบแจ้งว่ายกเลิกการลงทะเบียนสอบเนื่องจากเกินเวลาที่กำหนดแบบนี้จะได้ค่าสมัครคืนมั้ยคะหรือเขาจะลงให้ใหม่

เรียน   คุณธิติรัตน์

          กรณีสมัครสอบ walk in exam และได้ชำระค่าสมัครสอบฯ แล้ว ให้รอการจัดสงข้อความใหม่ผ่าน E - mail  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดไปใหม่ไม่เกิน 48 ชั่วโมง นับจากคุณได้รับข้อความยกเลิก ทั้งนี้หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ได้รับ E - mail  ให้แจ้งผ่านช่องทางนีให้ทราบด้วยครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา