ขอรับใบปริญญาบัตร

ข้าพเจ้าเรียนจบแล้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554 แต่ไม่ได้ไปรับปริญญา และยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตรเลย จะติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้อย่างไรบ้างครับ

เรียน คุณเลิศ ศรีรักษา
       จากการตรวจสอบพบว่า สำนักทะเบียนและวัดผลได้จัดส่งใบปริญญาบัตรให้คุณวันที่ 2 พ.ค.56 ตามเลขที่ไปรษณีย์รับรอง PB 4131 4314 5 TH  ซึ่งไม่มีเอกสารส่งคืนมายังสำนักทะเบียนและวัดผลแต่อย่างใด จึงขอให้คุณตรวจสอบอีกครั้งคะ

ธัญรัตน์ ศรีชนะ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา