การลงทะเบียนล่าช้า

กรณีเหลือชุดวิชาสุดท้าย การลงทะเบียนล่าช้าต้องลงทะเบียนที่ไปรษณีย์เหมือนลงทะเบียนเรียนปกติหรือไม่ค่ะ

เรียน   คุณกมลวรรณ

กรณีของคุณหากเหลือชุดวิชาสุดท้าย ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ/2558  หากได้รับแจ้งผลการสอบไม่ผ่าน คุณสามารถนำชุดวิชาดังกล่าวไปลงทะเบียนเรียนล่าช้าในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ก่อนสอบ 20 วันได้เลยนะคะ หากชุดวิชาดังกล่าวมีเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2559 โดยคุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทางไปรษณีย์ ระบบ pay at Post หรือผ่านเคานเตอร์ธนาคาร ได้ ที่นี่  (สามารถใช้แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนเหมือนภาคปกติ พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 500 บาทด้วยนะคะ)

นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา