สอบถาม รหัสสาขาวิชา และรหัสวิชาเอก ครับ

ผม นายทวีสิน ระวิโรจน์ รหัสนักศึกษา 6030045063 ครับ เป็นนักศึกษาในสาขาวิชา วิทยาการจัดการ ..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 14 มกราคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ