Home   |  ขั้นตอนการยื่นคำร้อง   |  แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่  พิมพ์เอกสารคำร้อง
 
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ผ่าน อินเทอร์เน็ต
1. กรอกข้อมูลการขอเปลี่ยนที่อยู่ลงในแบบฟอร์มและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
2. พิมพ์ใบคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ พร้อมใบแจ้งการชำระเงินด้วยบริการ Pay At Post
(ใบแจ้งการชำระเงินสำหรับนักศึกษาที่สมัครก่อนปี 2552)
 
 
การชำระเงิน
สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2552 ที่ยังไม่เคยยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นระบบเหมาจ่ายเพียงครั้งเดียว จำนวน 100 บาท ตลอดอายุการเป็นนักศึกษา โดยใช้รหัสบาร์โค้ด [111015] โดยสั่งพิมพ์คำร้อง ลงกระดาษ A4 เพื่อนำไปชำระเงินที่ ที่ทำการไปรษณีย์ ด้วยระบบ PAY AT POST เท่านั้น
 
 
ข้อแนะนำ
การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต หลังจากที่บันทึกคำร้องเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถพิมพ์คำร้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน โปรดตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาบันทึกคำร้องต่อเชื่อมกับเครื่อง Printer หรือไม่
 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย สอบถามได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา
E-mail : ad_reoffice@stou.ac.th
โทร. 0 2504 7215