หน้าหลัก  |  ข้อแนะนำ  | ขั้นตอนการยื่นคำร้อง  |   พิมพ์เอกสารคำร้อง
แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่
วันที่ยื่นคำร้อง :   2/2/2566 ภาคการศึกษา :    2       ปีการศึกษา :    2565
ข้อมูลในการขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย
เลขประจำตัวนักศึกษา :    กรุณากรอกเลขประจำตัวนักศึกษา 10 หลัก
เลขประจำตัวประชาชน :    กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
คำนำหน้าชื่อ : ชื่อ - นามสกุล :
วิธีการติดต่อ (กรุณาเลือกวิธีการติดต่อ)          ผ่านผู้รับฝาก        นักศึกษาโดยตรง

ชื่อผู้รับฝาก (กรณีผ่านผู้รับฝาก)
ชื่อสถานที่ติดต่อ
เช่น หมู่บ้าน บริษัท ฯลฯ (ถ้ามี)
เลขที่   หมู่ที่  ซอย  ถนน 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ     
Email Address    อีเมล์ที่สามารถติดต่อคุณได้สะดวก ถ้าไม่มีให้ใส่ xxx@xxx.com

  การกรอกข้อมูลทั้งหมดนักศึกษาจำเป็นต้องกรอกให้ถูกต้อง ระบบจะรับคำร้องเมื่อนักศึกษาตอบตกลง ด้านล่าง !

  
   หมายเหตุ

นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2552 และยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษาเหมาจ่ายในอัตรา 100 บาท ให้ชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษาเหมาจ่าย จำนวนเงิน 100 บาท ณ ที่ทำการไปรษณีย์   ด้วยบริการ  Pay at Post โดยให้รหัสบาร์โค้ด 111015

(หากได้ชำระเงินไว้แล้ว สามารถใช้บริการเปลี่ยนแปลงลงทะเบียนประวัตินักศึกษาได้ตลอดอายุการเป็นนักศึกษา โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมอีก)

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาโปรดตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ รหัสไปรษณีย์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะใช้ที่อยู่นี้ในการจัดส่งเอกสารการสอน สถานที่ในการจัดสอบ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ให้กับนักศึกษา

เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว ตอบตกลง !