สัมมนา

สอบถามค่ะ ถ้าติดโควิดวันที่ตรงกับไปสัมมนาต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ ต้องลงเรียนใหม่หรือเลื่อน.....

 

ชุดวิชาเทียบแทน

เนื่องจากดิฉันไม่ผ่านในชุดวิชา 41213 กฏหมายว่าด้วยทรัพย์สิน จึงต้องการจะนำชุดวิชานี้ไปลงทะ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 26 พฤษภาคม>

 

ลงทะเบียนเรียน

สวัสดีค่ะ สอบถามค่ะ สมัครเรียนตอนปี 2564 รหัส64 ตอนนี้ปี 65 เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลักสูต..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 26 พฤษภาคม>

 

ตรวจสอบวิชาที่เหลือ

รบกวนตรวจสอบวิชาที่เหลือให้หน่อยค่ะว่าตอนนี้เหลือกี่ตัว เพราะตอนนี้งงกับโครงสร้างหลักสูตรม..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 08 พฤษภาคม>

 

สอบถามรหัส แขนงวิชา/วิชาเอก รหัสนักศึกษา 643003587

อยากทราบรหัสแขนงวิชา/วิชาเอก เรียน โครงการร่วมของ ก.มหาดไทย รหัสนักศึกษา 6430035870 <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 01 พฤษภาคม>

 

การโอนย้าย

มีจดหมายส่งมาเรื่องการโอนย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาตร์ (หลั..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 27 เมษายน>

 

32443 ชื่อรายวิชาที่เปลี่ยนไป ใช้หนังสือเดิมได้หรื

รายวิชา32443เดิมชื่อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอบบัญชี แต่ตอนนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีสา..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 25 เมษายน>

 

วิชาที่ลงไม่อยู่่ในชุดการศึกษา อยากทราบว่าจะทำอย่า

วิชาที่ลงทะเบียนไป ไม่อยู่ในชุดวิชาหลัก จะมีผลกับเกรดไหม <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 เมษายน>

 

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรวิชา

อยากถามว่า ตอนนี้กำลังลงเรียนสาขาศิลปศาตร์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ101..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 31 มีนาคม>

 

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรวิชา

อยากถามว่า ตอนนี้กำลังลงเรียนสาขาศิลปศาตร์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ101..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 31 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ