ทำเรื่องจบอนุปริญญา

ผมขอถามว่า จะทำเรื่องจบอนุปริญญา ผมต้องสอบผ่านกี่ชุดวิชาครับ <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 26 ธันวาคม>

 

ขอสำเร็จการศึกษาอนุปริญญา

เรียนสอบถามข้อมูล ผมนายธนากร หมันจิต รหัสนักศึกษา 6150001441 ตอนนี้สอบผ่าน 13 วิชา (หลักส..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 28 มิถุนายน>

 

อนุปริญญา

ผมเข้าการศึกษาในปี 2560 ครับ ขอถามของผมคือ ถ้าผมจะขอรับ อนุปริญญา ผมต้องยื่นผลการทดสอบความ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 10 พฤษภาคม>

 

ขอรับวุฒิ อนุปริญญา

ชื่อ นศ ณุชจิรา ไวยุวัฒน์ รหัส 5830055702 ต้องการขอยื่นรับวุฒิอนุปริญญา ต้องใช้เอกสารหรื..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 09 พฤษภาคม>

 

ขอใบอนุปริญญาสาขามนุษย์ศาสตร์ เอกพัฒนาการฒ์เด็กและ

กรณีนักศึกษายังไม่จบหลักสูตร แต่สอบผ่านแล้วมากกว่า80%
และไม่ได้ศึกษาต่อและยื่นผ่อนผั..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 18 สิงหาคม>

 

การขอหนังสือรับรองชุดวิชาที่สอบผ่าน

ผมจะขอหนังสือรับรองผลการศึกษาเฉพา่ะชุดวิชาที่สอบผ่านมาแล้วเพื่อทำการไปเทียบโอนชุดวิชาในการ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 15 มิถุนายน>

 

การขอใบรับรองวุฒิ ปวส.

รบกวนขอสอบถามค่ะ ถ้าเหลือ 2ชุดวิชา จาก 24 ชุดวิชา สามารถขอวุฒ ปวส. มาก่อนได้ใหมค่ะ สามารถอ..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 27 พฤศจิกายน>

 

การขออนุปริญญา

ถ้าหากว่าจะขออนุปริญญาในเอกที่ไม่มีอนุปริญญาต้องดำเนินการอย่างไร
รหัสนักศึกษา6050015..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 17 มีนาคม>

 

ไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญญานิติศาสตร์

กระผมไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญา/.นิติศาสตร์/ครับ/เนื่องจากกด้สอบถามสภาทนายความไม่รับสมัครสอบ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 ตุลาคม>

 

ไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญญานิติศาสตร์

กระผมไม่ประสงค์ขอวุฒิอนุปริญา/.นิติศาสตร์/ครับ/เนื่องจากกด้สอบถามสภาทนายความไม่รับสมัครสอบ..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 18 ตุลาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ